یافتن کالاها و سرویسها

پلن 1
100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه
16,000تومان سه ماهه
32,000تومان شش ماهه
58,000تومان سالانه
112,000تومان دوساله
پلن 2
250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
23,000تومان سه ماهه
46,000تومان شش ماهه
81,000تومان سالانه
171,000تومان دوساله
پلن 3
500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه
38,000تومان سه ماهه
69,000تومان شش ماهه
127,000تومان سالانه
232,000تومان دوساله
پلن 4
1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه
63,000تومان سه ماهه
115,000تومان شش ماهه
207,000تومان سالانه
391,000تومان دوساله
پلن 5
2000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه
100,000تومان سه ماهه
200,000تومان شش ماهه
370,000تومان سالانه
660,000تومان دوساله
پلن 6
5000 مگابایت فضا / 40000 مگابایت ترافیک ماهانه
138,000تومان سه ماهه
264,000تومان شش ماهه
506,000تومان سالانه
897,000تومان دوساله


لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید