میزبانی وب لینوکس ایران - سی پنل

میزبانی سی پنل ایران - پلن 1

100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی سی پنل ایران - پلن 2

250 مگابایت فضا / 10000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی سی پنل ایران - پلن 3

500 مگابایت فضا / 15000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی سی پنل ایران - پلن 4

1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی سی پنل ایران - پلن 5

2000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت ترافیک ماهانه

میزبانی سی پنل ایران - پلن 6

5000 مگابایت فضا / 40000 مگابایت ترافیک ماهانه


لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید